انجمن علمی علوم سیاسی

(هم‌اندیشی و هم‌افزایی طلاب علوم سیاسی اسلامی)

معرفی نشریه / فصلنامه تخصصی پانزده خرداد / تاریخ پژوهی ایران معاصر

مشخصات

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی
سردبیر: دکتر مظفر نامدار
دبیر سرویس فلسطین: علیرضا سلطانشاهی
ناشر: ‌بنیاد تاریخ پژوهى و دانشنامه انقلاب اسلامی
آدرس: تهران، صندوق پستى ٧٣٨۵ – ١٩٣٩۵

دوفصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام
 مدیر مسئول: جلال درخشه
 سردبیر: اصغر افتخاری
 مدیر داخلی: احمد خادم
 دوره انتشار: دو فصلنامه

هیات تحریریه: ابراهیم برزگر / محمدباقر حشمت زاده / حمید احمدی / جلال درخشه / حمیدرضا ملک محمدی / ناصر جمالزاده / غلامرضا خواجه سروی / سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی / دکتر محمدباقر خرمشاد /  اصغر افتخاری /  فرشاد شریعت / حسن مجیدی / یحیی فوزی

دوفصلنامه علمی تخصصی فقه و سیاست

عنوان نشریه: فقه و سیاست

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دوره انتشار: دوفصلنامه

دوفصلنامه فقه و سیاست به منظور توسعه، تحوّل و تعمیق مطالعات فقهی مرتبط با عرصه سیاست، مشتمل بر رویکرد معرفتی به گرایش بینارشته ای فقه و سیاست، روش شناسی فقه و سیاست، مسائل فقه و سیاست، فقه الحکومة و فقه حکومتی توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی تأسیس شده است.

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه

درباره نشریه

عنوان نشریه: سیاست متعالیه

صاحب امتیاز: انجمن مطالعات سیاسی حوزه

شاپا: چاپی: 2676-2345    /     الکترونیکی:  5811-2645

زبان نشریه: فارسی(عنوان، چکیده، کلیدواژه و مشخصات نویسندگان به انگلیسی نیز درج می‌شود)

فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی

عنوان نشریه: علوم سیاسی

صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

زبان نشریه: فارسی (عنوان، چکیده و کلیدواژه ها به انگلیسی)

شاپای چاپی: 1735-0557

شاپای الکترونیکی: 2645-5773